obrázek

ZŠ Želechovice nad Dřevnicí

ŠKOLA U ZELENÉHO STROMU


Projekt OP VK 1. 4. Vzdělávání pro konkurenceschopnost dodávka zařízení pro interaktivní výuku


Výzvy Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 Seznam příloh Výzvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Příloha č. 1 Obchodní podmínky Příloha č. 2 Technické podmínky Příloha č. 3 Vzory formulářů pro zpracování Informace o kvalifikaci: 3.1 Formulář Krycího listu Informace o kvalifikaci a Prohlášení dodavatele 3.2 Formulář čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 3.3 Seznam společníků nebo členů dodavatele ( pouze u dodavatele - právnické osoby, která není akciovou společností ) 3.4 Seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů dodavatele, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách 3.5 Aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle § 52 zákona o veřejných zakázkách, jde-li o akciovou společnost - § 53 odst. 1 písm. m) Zákona Příloha č. 4 Vzory formulářů pro zpracování nabídky: 4.1 Formuláře Krycího listu nabídky a předloha návrhu kupní smlouvy 4.1.1 Formulář Krycího listu nabídky 4.1.2 Předloha návrhu kupní smlouvy 4.2 Krycí list přílohy č. 1 kupní smlouvy „Podrobná specifikace předmětu koupě“ 4.3 Formulář přílohy č. 2 kupní smlouvy „Položkový rozpočet“ Příloha č.1 Výzvy Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 veřejné zakázky malého rozsahu Obchodní podmínky a Prohlášení dodavatele Veřejná zakázka malého rozsahu Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 Obchodní podmínky PREAMBULE Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu stanovené Výzvou musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu kupní smlouvy). Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu kupní smlouvy, který uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených místech návrh doplní o požadované údaje (identifikační údaje; specifikace předmětu návrhu kupní smlouvy v souladu s částí či částmi veřejné zakázky, na kterou je nabídka podávána; cena plnění), přiloží k němu všechny přílohy (tj. přílohu č. 1 kupní smlouvy „Podrobná specifikace předmětu koupě“ a přílohu č. 2 kupní smlouvy „Položkový rozpočet“), parafuje všechny strany dokumentu (návrhu kupní smlouvy) včetně příloh a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno čitelně její jméno, příjmení, funkce a firma. Součástí přílohy č. 1 kupní smlouvy „Podrobná specifikace předmětu koupě“ bude potvrzení poskytovaných záručních podmínek v souladu s Technickými podmínkami této veřejné zakázky pro každou položku kupní smlouvy uvedenou v příloze č. 1 „Podrobná specifikace předmětu koupě. Zadavatel doporučuje uchazeči vypracovat přílohu č. 1 kupní smlouvy „Podrobná specifikace předmětu koupě“ takovým způsobem, ze kterého bude zřejmé, že nabízené přístroje splňují požadované technické specifikace. Příloha č.2 Výzvy Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 veřejné zakázky malého rozsahu Technické podmínky Specifikace předmětu veřejné zakázky Název Počet kusů/licencí Předpokládaná max.jednotková cena s DPH v Kč Předpokládaná max. cena s DPH celkem 1.část veřejné zakázky Interaktivní komplet pro výuku sestávající z tabule, držáku pro pevné uchycení na stěnu a odpovídajícího SW včetně popisovačů, dataprojektor a držák dataprojektoru Místo interaktivní tabule lze použít dotykový LCD display a patřičné adekvátní příslušenství. 7 40 000, - 280 000, - 2. část veřejné zakázky 3. část veřejné zakázky První část veřejné zakázky: 1) Interaktivní komplet a) Varianta s použitím tabule o Úhlopříčka max. 165 cm aktivní plochy o Formát 4:3 o SW pro interaktivní tabuli o Montážní set pro přední projekci o Dataprojektor pro přední krátkou projekci o Minimální svítivost 2 200ANSI o Formát 4:3 o Rozlišení 1024x768 bodů o Kontrast min. 2000:1 b) varianta dotyková obrazovka o Úhlopříčka min. 127 cm 50“ o Jas 1500cd/m2 o Kontrast 3 000 000:1 o Rozlišení 1366x768 bodů o záruka nejméně 36 měsíců od předání předmětu plnění se zahájením servisního zásahu na místě další pracovní den po nahlášení závady o místo předání: Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 336 Příloha č. 3 Výzvy Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 veřejné zakázky malého rozsahu Vzory formulářů pro zpracování Informace o kvalifikaci Příloha č. 3.1 Výzvy Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 veřejné zakázky malého rozsahu FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU INFORMACE O KVALIFIKACI A PROHLÁŠENÍ DODAVATELE Veřejná zakázka malého rozsahu Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 INFORMACE O KVALIFIKACI Zadavatel:ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Kontaktní adresa: 4. května 336 Želechovice nad Dřevnicí 763 11 Uchazeč: IČ: Sídlo uchazeče: Zapsán v obchodním rejstříku: V případě, že nabídku předkládá více osob společně, budou na tomto místě uvedeny identifikační údaje v souladu se smlouvou dle § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu Prohlášení Společnost ……………………………………………………………………. Se sídlem …………………………………………………………. IČ …………………………………………………………………. Zapsaná v obchodním rejstříku u …………………………………. která se podáním nabídky hodlá ucházet o veřejnou předkládá tuto Informaci o kvalifikaci dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a ve Výzvě a čestně prohlašuje, že: 1. se před předložením Informace o kvalifikaci podrobně seznámila se zadávacími podmínkami 2. dosáhla ve 3 účetních obdobích bezprostředně předcházejících datu předložení nabídky na uvedenou veřejnou zakázku obratů odpovídajícím údajům uvedeným v následující tabulce Účetní období (rok) 1) 2007 2008 2009 Hodnoty uvedeny v mil. Kč bez DPH 2) Celkový obrat 1) hodnoty přepočteny na rok za všechna účetní období uzavřená v daném roce; bylo-li poslední účetní období ukončeno v období od 1.1.2009 do dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, tj. ve lhůtě pro podání nabídek, nahraďte letopočty 2007, 2008, 2009 údaji 2006, 2007, 2008 2) vede-li dodavatel účetnictví v cizí měně, uvede údaje v mil, Kč po přepočtu kurzem ČNB devizy střed platným v den podepsání tohoto dokumentu 3. zmocněnou kontaktní osobou dodavatele k projednání otázek souvisejících s Informací o kvalifikaci je …………………………………, tel. ………………….., e-mail ………………………… 4. podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých dokumentů uvedených v této Informaci o kvalifikaci 5. předkládaná Informace o kvalifikaci obsahuje celkem ……….. číslovaných listů vyjma oddělujících listů. V …………………….. dne ………………………… ………….………………………………………. Podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné evidence nebo osob/y oprávněné jednat za dodavatele Příloha č. 3.2 Výzvy Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 veřejné zakázky malého rozsahu ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Veřejná zakázka malého rozsahu Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 Informace o kvalifikaci Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Já/my níže podepsaný/-í čestně pro účely nadepsané veřejné zakázky prohlašuji/-eme, že dodavatel, popř. jeho statutární orgán / každý člen statutárního orgánu / vedoucí organizační složky dodavatele: obchodní firma / název / jméno a příjmení: …………………...………………………………………...…………, adresa sídla / místa bydliště: ..………………………………………………………………………………………, IČ: ……………………………….., DIČ: ……………………………, zapsaný v obchodním rejstříku u …………………………………………………….……., splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podle § 53 uvedeného zákona tak, že: a) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; b) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; Upozornění zadavatele pro písmena a) a b): jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; c) dodavatel dodavatele ani jiná osoba dodavatele nenaplnil v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) dodavatel není v likvidaci; f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky; g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění; h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; Upozornění zadavatele pro písmena f) až h): v případě, že je dodavatelem zahraniční dodavatel, musí toto prohlášení doplnit o prohlášení vztahující se jak k České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; i) dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. V……………………. dne ………………… ……………………………………………………… Jméno a podpis dodavatele event. osoby oprávněné jednat za dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné evidence Příloha č. 3.3 Výzvy Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 Veřejné zakázky malého rozsahu Seznam společníků nebo členů dodavatele ( pouze u dodavatele - právnické osoby, která není akciovou společností ) Veřejná zakázka malého rozsahu Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 Informace o kvalifikaci Seznam společníků nebo členů dodavatele Já/my níže podepsaný/-í čestně pro účely nadepsané veřejné zakázky prohlašuji/-eme, že společníky nebo členy dodavatele obchodní firma / název / jméno a příjmení: …………………...………………………………………...…………, adresa sídla / místa bydliště: ..………………………………………………………………………………………, IČ: ……………………………….., DIČ: ……………………………, zapsaný v obchodním rejstříku u …………………………………………………….……., jsou (u fyzické osoby uveďte jméno, adresu a datum narození, u právnické osoby název, sídlo a IČ) 1. ………………………. 2. ……………………… 3. ………………………. V……………………. dne ………………… ……………………………………………………… Jméno a podpis dodavatele event. osoby oprávněné jednat za dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné evidence Příloha č. 3.4 Výzvy Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 Veřejné zakázky malého rozsahu Seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů dodavatele, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 Informace o kvalifikaci Já/my níže podepsaný/-í čestně pro účely nadepsané veřejné zakázky prohlašuji/-eme, že následující zaměstnanci nebo členové statutárních orgánů dodavatele obchodní firma / název / jméno a příjmení: …………………...………………………………………...…………, adresa sídla / místa bydliště: ..………………………………………………………………………………………, IČ: ……………………………….., DIČ: ……………………………, zapsaný v obchodním rejstříku u …………………………………………………….……., pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách : 1 Jméno, příjmení …………………., bydliště…………..datum narození…………….. 2 Jméno, příjmení …………………., bydliště…………..datum narození…………….. 3 Jméno, příjmení …………………., bydliště…………..datum narození…………….. V……………………. dne ………………… ……………………………………………………… Jméno a podpis dodavatele event. osoby oprávněné jednat za dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné evidence Příloha č. 3.5 Výzvy Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 veřejné zakázky malého rozsahu Seznam akcionářů ( pouze u dodavatele - akciové společnosti s akciemi na jméno ) Veřejná zakázka malého rozsahu Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Informace o kvalifikaci Seznam akcionářů Já/my níže podepsaný/-í čestně pro účely nadepsané veřejné zakázky prohlašuji/-eme, že akcionáři dodavatele obchodní firma / název / jméno a příjmení: …………………...………………………………………...…………, adresa sídla / místa bydliště: ..………………………………………………………………………………………, IČ: ……………………………….., DIČ: ……………………………, zapsaný v obchodním rejstříku u …………………………………………………….……., jsou (u fyzické osoby uveďte jméno, adresu a datum narození, u právnické osoby název, sídlo a IČ) 1………………………. 2……………………… 3………………………. V……………………. dne ………………… ……………………………………………………… Jméno a podpis dodavatele event. osoby oprávněné jednat za dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné evidence Příloha č.4 Výzvy Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 veřejné zakázky malého rozsahu Vzory formulářů pro zpracování nabídky Příloha č. 4.1 Výzvy Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 veřejné zakázky malého rozsahu FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU NABÍDKY A PŘEDLOHA NÁVRHU KUPNÍ SMLOUVY Příloha č. 4.1.1 Výzvy Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 veřejné zakázky malého rozsahu FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 NABÍDKA Zadavatel:ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Kontaktní adresa: 4. května 336 Želechovice nad Dřevnicí 763 11 Uchazeč: IČ: Sídlo uchazeče: Zapsán v obchodním rejstříku: Příloha č. 4.1.2 Výzvy Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 veřejné zakázky malého rozsahu PŘEDLOHA NÁVRHU KUPNÍ SMLOUVY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 409 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující : ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace se sídlem: : 4. května 336, PSČ: 763 11 zastoupený : Mgr. Michalem Cholkem, ředitelem školy IČ : 720 385 19 DIČ : CZ72038519 bankovní spojení: 1422604319/0800 kontaktní adresa: 4. května 336, PSČ: 763 11 fakturační adresa: 4. května 336, PSČ: 763 11 dále jen : „kupující“ a Prodávající: …………………………………………………………………………………….… se sídlem : …………………………………………………………………………………….… zastoupený: ………………………………………………………….…..….……………………. IČ: ………………………………………………………………………….…………………….. DIČ: …………………………………………………………………………………………………. zapsán v obchodním rejstříku: ……………………………………………..……………………….. bankovní spojení: ……………………………………………………………………………….. kontaktní adresa: ………………………………………………………………………….……………. dále jen : „prodávající“ se dohodli takto: PŘEDMĚT SMLOUVY 2.1 Prodávající je výlučným vlastníkem zboží, jehož technická specifikace je přílohou č. 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Nedílnou součástí zboží je příslušný software, který je blíže popsán také v technické specifikaci. 2.2 Prodávající prodává na základě této Smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího. 2.3 Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci za podmínek níže uvedených, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 3.1 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ………… Kč (slovy …………………………………… korun českých) bez DPH. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Tato kupní cena se snižuje o smluvní pokutu sjednanou dle ust. čl. 4.1. této smlouvy. 3.2 Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku 1 této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsáni protokolu podle článku 4.3 této Smlouvy. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu. 3.3 Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu. 3.4 Nebude-li uhrazena kupní cena do 60 ode dne splatnosti daňového dokladu kupujícímu, sjednává si prodávající právo odstoupit od této Smlouvy. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY 4.1 Prodávající předá věc kupujícímu co nejdříve, nejpozději však do 30 dní po podpisu této smlouvy na adrese určené v Příloze č. 1 smlouvy k dané položce předmětu smlouvy. V případě pozdějšího dodání sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,5% kupní ceny za každý den prodlení s dodáním zboží. Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání a převzetí potvrzeném na předávacím protokolu. Nebezpeční nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví. 4.2 Náklady spojené s odevzdáním věci, zejména balení, nese prodávající a náklady spojené s převzetím věci nese kupující. Kupující není povinen uchovávat originální obal předávaného zboží. 4.3 O předání a převzetí věci a souvisejících dokladů podle článku 6.1 této Smlouvy bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Tento protokol je povinnou přílohou daňového dokladu dle ust. čl. 3.2. této smlouvy. DOKLADY 5.1 Spolu s věcí předá prodávající kupujícímu následující doklady: -záruční listy -návody v českém jazyce -další doklady, které prodávající běžně s prodávaným zbožím dodává. Předání těchto dokladů potvrdí kupující v předávacím protokolu dle ust. čl. 4.3. této smlouvy. ODPOVĚDNOST ZA VADY 6.1 Prodávající poskytuje na jednotlivé položky předmětu smlouvy záruku v délce počtu měsíců uvedeného v příloze č.1 „Podrobná specifikace předmětu koupě“. Položkou se rozumí jeden řádek položkového rozpočtu v příloze č. 2 smlouvy „Položkový rozpočet“. Po dobu záruky je prodávající povinen odstranit vady, které se na předmětu smlouvy vyskytnou. Prodávající odstraní vady, které brání řádnému užívání předmětu smlouvy, jakož i překážky spočívající v nekompatibilitě se současným zařízením kupujícího. V případě, že na předmětu smlouvy či na jeho části bude záruka vykonávána v místě, prodávající se zavazuje k reakční lhůtě servisního zásahu uvedené v příloze č.1 „Podrobná specifikace předmětu koupě“. 6.2 Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady nebo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo odstoupit od této Smlouvy. Věc k opravě přebírá prodávající na kontaktní adrese kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 6.3 Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým. 6.4 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. 6.5 Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. 6.6 Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 7.1 Smlouva zavazuje prodávajícího, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat. 7.2 Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 7.3 Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si každá smluvní strana ponechá dvě vyhotovení. 7.4 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 7.5 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. V Želechovicích dne …………... V ………………………… dne…………….. ………………………………… ……………………………………. kupující prodávající (jméno, příjmení, funkce, firma, podpis) Příloha č. 4.2 Výzvy Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 veřejné zakázky malého rozsahu KRYCÍ LIST PŘÍLOHY Č.1 KUPNÍ SMLOUVY „PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPĚ“ Příloha č. 4.3 Výzvy Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Z 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1hM2HP0002 veřejné zakázky malého rozsahu FORMULÁŘ PŘÍLOHY Č.2 KUPNÍ SMLOUVY „POLOŽKOVÝ ROZPOČET“ Položkový rozpočet Dodávka zařízení pro interaktivní výuku včetně softwaru a montáže zařízení. Počet kusů/licencí Jednotková cena bez DPH Celkem bez DPH Celkem s DPH 1.část veřejné zakázky Interaktivní komplet pro výuku sestávající z tabule, držáku pro pevné uchycení na stěnu a odpovídajícího SW včetně popisovačů, dataprojektor a držák dataprojektoru Místo interaktivní tabule lze použít dotykový LCD display a patřičné adekvátní příslušenství. 7 40 000, - 33 613. - 280 000, -

Podrubriky:
Projekt OP VK 1. 4. Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Dodávka výpočetní techniky včetně softwaru

Přiložené soubory ke stažení:

1. Vysledek_vyzvy_k_podani_nabidek_aktualiz - Výsledek výzvy
2. Vyzva_k_podani_nabidky_interaktivní tabu - Výzva
3. Zadávací dokumentace.doc - Zadávací dokumentaceAutor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.